Ειδήσεις Ελλάδα

Την προστασία του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους δασικούς υπαλλήλους ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των δασικών υπαλλήλων

Ερώτηση για την προτεινόμενη εξαίρεση μεγάλου αριθμού δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατέθεσαν, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πενήντα τρεις (53) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν ότι είναι απαραίτητη η υποστήριξη του έργου των δασικών υπάλληλων για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων καθώς καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες συνθήκες.  Υποχρεώνονται να παραμένουν και να διανυκτερεύουν στο δάσος υπό αντίξοες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, έρχονται αντιμέτωποι με καταπατητές, λαθροθήρες και λαθροϋλοτόμους, με απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, καθώς και είναι οι πρώτοι που καλούνται στις δασικές πυρκαγιές.

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι, τη στιγμή που προωθείται η μείωση των δικαιούχων του επιδόματος δασικών υπαλλήλων, η κυβέρνηση της ΝΔ τροποποιεί και περιορίζει αρμοδιότητες των δασικών υπηρεσιών με τροπολογίες και καθυστερεί την υπαγωγή τους στο ΥΠΕΝ, παρότι είχε εξαγγελθεί ότι θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο. Αντί δηλαδή να ενισχύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρείται η αποδυνάμωσή τους και φυσικά παραμένουν υποστελεχωμένες.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η προωθούμενη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεπάγεται μείωση των αποδοχών των δασικών υπαλλήλων και υποτίμηση των συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ζητούν τέλος συγκεκριμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

·       Εσωτερικών

·       Οικονομικών

·       Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Η κυβέρνηση προωθεί την περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δασικούς υπαλλήλους;»

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής Μεταρρύθμισης Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του ΓΛΚ, προτείνεται η μείωση ή ακόμα και η περικοπή του επιδόματος στους υπαλλήλους (δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες) των δασικών υπηρεσιών της χώρας. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους δασικούς υπαλλήλους καθώς, σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, προτείνεται η διάκριση και εξαίρεση μεγάλου αριθμού των δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος. Ήδη, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην  γνωμοδότηση  της Επιτροπής  η Π.Ε.Δ.Δ.Υ., η Ε.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Δ.Δ.Υ άλλα και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας.

Οι δασικοί υπάλληλοι ασχολούνται με την δασοπροστασία της χώρας στην οποία συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.1845/1989 «α) Η προστασία των δασών και των δασικών εν  γένει  εκτάσεων,  των  δασικών  βοσκοτόπων,  των  ως αναδασωτέων χαρακτηριζόμενων εδαφών, των  αλσών και πάρκων αναψυχής, των εθνικών δρυμών  και  αισθητικών  δασών, των  υπό  καθεστώς  προστασίας  υπαγομένων  σπάνιων  φυτών  της άγριας  χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από τον οποίο  απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη  υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση  και  βόσκηση  καθώς  και  την  παράνομη  κατάληψη,  οικοπεδοποίηση,  περίφραξη  και  ανέγερση  κάθε  μόνιμου  ή  πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος β) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά γ) Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων  και  μυκήτων  καθώς  και  κάθε  παθογόνου  αιτίας  που  προσβάλλει τα δάση, τις τεχνητές δασικές  φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση  δ).  Η φύλαξη των δημόσιων δασικών  κτιρίων  και  εγκαταστάσεων  των  δασικών  φυτωρίων, των έργων δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών  εγκαταστάσεων διευθετήσεως λεκανών απορροής χειμάρρων  και  βελτιώσεως  ορεινών  βοσκοτόπων,  των  επιφανειών  στις οποίες ενεργούνται δασικές  ερευνητικές εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής  ανάπτυξης  και  εξυπηρέτησης   ε.)   Η  άσκηση  ελέγχου  στη  διακίνηση  των  κάθε  είδους  δασικών  προϊόντων και η λήψη  των  απαραίτητων  μέτρων  για  την  πρόληψη  και  καταστολή παρανομιών κατά τις μεταφορές δασικών προϊόντων διατάξεις Στ.) Η  περίφραξη  δασών  δασικών  και  χορτολιβαδικών  εκτάσεων, η  τοποθέτηση οροσήμων και ρυθμιστικών,  υπομνηστικών  και  πληροφοριακών  πινακίδων και η φύλαξη αυτών από παράνομες μετατοπίσεις και φθορές  ζ)  Η  παρακολούθηση  της  σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές  μελετών αντιμετώπισης των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον,  καθώς  και  η  άσκηση  ελέγχου  για  την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα δάση από τη  λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων  η) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας κα των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών»

Από την περιγραφή του αντικειμένου της δασοπροστασίας προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι οι δασικοί υπάλληλοι καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες συνθήκες και παράλληλα η υποστήριξη του έργου τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεώνονται να παραμένουν και να διανυκτερεύουν στο δάσος υπό αντίξοες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες.  Η προστασία των δασών από καταπατήσεις, λαθροθηρίες, και λαθροϋλοτομίες φέρνουν τους δασικούς υπαλλήλους πολλές φορές αντιμέτωπους με ανθρώπους που παρανομούν και ενίοτε οπλοφορούν και έχουν σημειωθεί περιστατικά σωματικής βίας και απειλών σε βάρος τους. Ακόμη, η φυσική παρουσία τους που είναι επιβεβλημένη στο πεδίο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη περιστατικά δασικών πυρκαγιών εντείνει τους κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Η προωθούμενη περικοπή ή μείωση του επιδόματος στους δασικούς υπαλλήλους έρχεται την στιγμή που με τροπολογία της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ δημιουργείται σώμα Δασοκομάντος που έχει ως αντικείμενο την δασοπροστασία και την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων δηλαδή έργα που μελετά και εκτελεί η Δασική Υπηρεσία   και ενώ ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η κάθετη υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που είχε εξαγγελθεί με τυμπανοκρουσίες τον Αύγουστο του 2021 και δεν έχουν ενισχυθεί με προσωπικό δυναμικό οι υποστελεχωμένες δασικές υπηρεσίες.

ΕΠΕΙΔΗ οι δασικοί υπάλληλοι εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες συνθήκες και η εκτέλεση του έργου τους  προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα της Χώρας μας.

ΕΠΕΙΔΗ η προωθούμενη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που δικαιούνται συνεπάγεται την μείωση των αποδοχών τους και υποτίμηση των συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.     Προτίθενται να προβούν στην περικοπή και μείωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τους δασικούς υπαλλήλους;

2.     Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποίησε η Διυπουργική Επιτροπή για την διάκριση και εξαίρεση μεγάλου αριθμού των δασικών υπαλλήλων από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας;

3.     Ποια στοιχεία έλαβε υπόψη της για την βαθμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτοί οι εργαζόμενοι;

4.     Πότε θα ενισχύσουν τις Δασικές Υπηρεσίες με προσωπικό και πόρους;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης, Ζαχαριάδης Κώστας, Αβραμάκης Ελευθέριος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα), Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος, Βαγενά Άννα, Βαρδάκης Σωκράτης, Βαρεμένος Γιώργος, Βέττα Καλλιόπη, Γιαννούλης Χρήστος, Γκαρά Αναστασία (Νατάσα), Δρίτσας Θεόδωρος, Ελευθεριάδου Σουλτάνα, Ζουράρις Κωνσταντίνος, Ηγουμενίδης Νίκος, Θραψανιώτης Εμμανουήλ, Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος, Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), Κάτσης Μάριος, Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), Κόκκαλης Βασίλειος, Λάππας Σπυρίδων,Μάλαμα Κυριακή, Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης),Μάρκου Κωνσταντίνος, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπαλάφας Γιάννης, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Μπουρνούς Γιάννης, Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος), Νοτοπούλου Κατερίνα, Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης), Παπαηλιού Γιώργος, Παπανάτσιου Κατερίνα, Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη), Πούλου Παναγιού (Γιώτα), Ραγκούσης Γιάννης, Σαντορινιός Νεκτάριος, Σαρακιώτης Γιάννης, Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος), Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ), Συρμαλένιος Νίκος, Τελιγιορίδου Ολυμπία, Τζάκρη Θεοδώρα, Τζούφη Μερόπη, Τόλκας Άγγελος, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Φίλης Νίκος, Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης), Χρηστίδου Ραλλία, Ψυχογιός Γεώργιος​

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ στο Google News, στο Facebook, στο Instagram, στο twitter, στο pinterest και στο youtube
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *