Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος Χαλκηδόνος: Ανακοίνωση για την τακτοποίηση των ακινήτων

Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.12.2021, χωρίς την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.