Αγροτικά Ειδήσεις Ελλάδα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Απασχόληση συνταξιούχων και εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Με την ψήφιση του Ν.5078/2023, το άρθρο 114 αντικαθιστά το άρθρο 20 του ν.4387/16, γνωστό ως νόµο Κατρούγκαλου, που αφορά τους συνταξιούχους και την απασχόλησή τους σε όποιο τοµέα δραστηριότητας ως εξής:

«Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων

  1. Οι εξ ιδίου δικαιώµατος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχηµα, ατύχηµα εκτός εργασίας, επαγγελµατική νόσο) και γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977 6520 Τεύχος A’ 211/20.12.2023 (Α’ 164) και των νόµων που παραπέµπουν σε αυτόν, καθώς και του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), οι οποίοι αναλαµβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισή του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαµβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα.
  2. Η εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη γήρατος, κύρια και επικουρική, προσώπων που αναλαµβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται για όσο διάστηµα συνεχίζει αυτή, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους. Για το διάστηµα της αναστολής δεν καταβάλλεται ο πόρος της παρ. 
  3. Το ηλικιακό όριο της αναστολής δύναται να αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). 3. Για την ασφάλιση του απασχολούµενου συνταξιούχου καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ασφαλιστικές εισφορές σύµφωνα µε την ασφαλιστέα απασχόληση και επιπλέον πόρος µη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ ως εξής:

α) οι µισθωτοί και οι καταβάλλοντες εισφορές σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 39, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38, 41, 35 και 97 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, επιµεριζοµένων µεταξύ εργοδότη και ασφαλισµένου κατά την κείµενη νοµοθεσία και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, ο οποίος βαρύνει τον ασφαλισµένο,

β) οι µη µισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς απασχολούµενοι) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 39, 41, 35 και 97 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης,

γ) οι αγρότες, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην παρ. 6, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 40 και 41 µετά τυχόν συνεισπραττοµένων εισφορών, µε βάση την υπαγωγή τους στην ασφάλιση και επιπλέον πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και παροχών και σε περίπτωση υπαγωγής και στην επικουρική ασφάλιση, ύψους 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών και 40% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης…».

∆ιευκρινίζω ότι όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται, είναι υποχρεωµένοι να µπουν στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/delose-apascholeses-syntaxioychon και να δηλώσουν την απασχόληση τους.

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται µε τους κωδικούς taxis

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον δεν µπορείτε µόνοι σας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένα γραφεία  που ασχολούνται µε συνταξιοδοτικά – εργατικά θέµατα, διαφορετικά µπορείτε να απαιτήσετε από τους κατά τόπους ΕΦΚΑ να σας βοηθήσουν να εγγραφείτε.

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, ή άλλες κρατήσεις, ανεξάρτητα από το ύψος του τζίρου ή των καθαρών τους κερδών.

Για τους συνταξιούχους των λοιπών ταµείων: ισχύουν τα ίδια, εφόσον τα φορολογητέα εισοδήµατα τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη καταβάλλεται εξ ολοκλήρου.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής ηλεκτρονικών βιβλίων;
Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων ξεκίνησε. Αργά ή γρήγορα θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση. Κι αυτό είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο. Το χειρότερο όµως είναι ότι, κάποιοι από τους εµπλεκόµενους δεν έχουν καταλάβει ακόµα τις τους περιµένει, ενώ κάποιοι άλλοι λειτουργούν λες κι έχουν το αλάθητο του πάπα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Πηγή: agronews.gr

Διαβάστε επίσης: Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Μ. Μοναστηρίου: Καθαρά Δευτέρα “Κούλουμα 2024”

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ στο Google News, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *