Αγροτικά Ειδήσεις Ελλάδα Εργασία

Υποχρέωση POS σε παραγωγούς λαϊκών αγορών

Με την απόφαση 119899/13-12-2023: «Ρυθµίσεις για την αποδοχή µέσων πληρωµής µε κάρτα και άλλα µέσα πληρωµών Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών «Ρύθµιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωµών µε κάρτα, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445) (ΦΕΚ Β’ 7115/18-12-2023), έγινε αντικατάσταση της υπ’ […]