Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 , της ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) και της υπ. αριθ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εφαρμοστικής εγκυκλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 11π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής παρακάτω:

Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 στις 11 το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου