Ειδήσεις Ελλάδα

Σ. Φάμελλος: Αδιαφάνεια στη διαχείριση του Ταμείου Ενεργειακής μετάβασης

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για τη διαχείριση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης

Την αποκατάσταση της διαφάνειας και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, εισρ​οών και εκροών, του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) ζητούν σαράντα τρεις (43) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία του τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Φάμελλου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων του ΤΕΜ και ότι η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει θεσμική ρύθμιση που να υποχρεώνει στη μόνιμη με περιοδικό τρόπο δημοσιοποίηση των εισροών και εκροών του ΤΕΜ. Τονίζουν ακόμη πως οι καταναλωτές και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ποσά έχουν καταβληθεί ως επιδότηση μέσω του ΤΕΜ αφού, τα ποσά των επιδοτήσεων προέρχονται από χρήματα που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, από τη φορολογία αλλά και από άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις των λογαριασμών που εισπράττονται για άλλους λόγους και σκοπούς (ΕΛΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, κλπ.)

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούν τα συνολικά ποσά των επιδοτήσεων ρεύματος ανά μήνα και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και τάσης (οικιακά, μη οικιακά, μικρομεσαίοι επαγγελματίες έως 35kVA και αρτοποιεία, παροχές μέσης τάσης), την απόδοσή τους ανά προμηθευτή που έχουν εκταμιευθεί από το ΤΕΜ (διακριτά ως προκαταβολή και ως τελική εκκαθάριση) καθώς και όλων των εισροών του από όλες τις πηγές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων:

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αδιαφάνεια στη διαχείριση του Ταμείου Ενεργειακής μετάβασης»

Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) συστάθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4839/2021 για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Στο ΤΕΜ αρχικά προβλεπόταν να εισρέει ποσοστό εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και η χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι δικαιούχοι, το ποσό επιδότησης και υπόλοιπες λεπτομέρειες χορήγησής της ρυθμίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (B’ 603/11.02.2022) όσον αφορά στην επιδότηση των οικιακών τιμολογίων. Η ίδια ΥΑ όρισε τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) υπεύθυνο να ενημερώνει τους Προμηθευτές, να ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και να προβαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης στους Προμηθευτές. Προέβλεψε ακόμη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ή συστήματος των καταμετρημένων καταναλώσεων των δικαιούχων της επιδότησης να υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και να προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.

Η παράγραφος πέντε (5) ορίζει δε πως ο ΔΑΠΕΕΠ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της και για τους επόμενους 13 μήνες μετά τη λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν στους Προμηθευτές, ενώ η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων όπου, εάν διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης, καθώς και δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας.

Ανάλογες διατάξεις περιλαμβάνονται και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση η ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435 (ΦΕΚ Β’ 603/11-02-2022) που αφορά γενικά στα μη οικιακά τιμολόγια, αλλά και στην ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455 (ΦΕΚ Β’ 560/10-02-2022) που αφορά την αναδρομική επιδότηση των αγροτικών τιμολογίων για την περίοδο Αύγουστος-Δεκέμβριος 2021.

Επιπλέον, με το άρθρο 122 του νόμου 4951/2022 εισήχθη ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τη παρακράτηση μέρους των εσόδων των συμμετεχόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Τα σχετικά ποσά που προκύπτουν αποτελούν εκροές του ΤΕΜ το οποίο διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ.

Παράλληλα, με τον ίδιο Ν. 4951/2022 και το άρθρο 124 αυτού προσδιορίστηκαν περαιτέρω οι εισροές και οι εκροές του λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» που τηρείται στον ΔΑΠΕΕΠ. Επιπλέον, προβλέφθηκε ότι ποσοστό των εισροών του ΤΕΜ μπορεί να αποδίδεται στο ΔΑΠΕΕΠ για την κάλυψη λειτουργικών και διαχειριστικών δαπανών, ενώ, με απευθείας ανάθεση, ο ΔΑΠΕΕΠ μπορεί επίσης να συνάψει εντός του 2022 σύμβαση για την ανάπτυξη σχετικού πληροφοριακού συστήματος. Ωστόσο, στην εν λόγω διάταξη δεν προβλέπεται η αναλυτική δημοσιοποίηση των εισροών και εκροών του ΤΕΜ.

Επειδή, οι καταναλωτές και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ποσά έχουν καταβληθεί ως επιδότηση μέσω του ΤΕΜ

Επειδή, τα ποσά των επιδοτήσεων μέσω του ΤΕΜ προέρχονται από χρήματα που έχουν πληρώσει οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος, από τη φορολογία αλλά και από άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις των λογαριασμών που εισπράττονται για άλλους λόγους και σκοπούς (ΕΛΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, κλπ.)

Επειδή, δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων του ΤΕΜ και η κυβέρνηση δεν έχει προβλέψει θεσμική ρύθμιση που να υποχρεώνει στη μόνιμη με περιοδικό τρόπο δημοσιοποίηση των εισροών και εκροών του ΤΕΜ, και επειδή η κυβέρνηση δεν έχει θεσπίσει μέχρι στιγμής διάταξη προς την κατεύθυνση αυτή,

Αιτούμαστε την κατάθεση όλων των εισροών και όλων των εκροών του ΤΕΜ το 2021 και το 2022, τα συνολικά ποσά των επιδοτήσεων ρεύματος ανά μήνα και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και τάσης (οικιακά, μη οικιακά, μικρομεσαίοι επαγγελματίες έως 35kVA και αρτοποιεία, παροχές μέσης τάσης), καθώς και την απόδοσή τους ανά προμηθευτή, που έχουν εκταμιευθεί από το ΤΕΜ (διακριτά ως προκαταβολή και ως τελική εκκαθάριση) καθώς και όλων των εισροών του από όλες τις πηγές.

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ:

✅ στο Google News ➡ https://bit.ly/3sDaadm

✅ στο Facebook ➡ https://bit.ly/3Jrx5Pk

✅ στο Instagram ➡ https://bit.ly/3GP7zSu

✅ στο twitter ➡ https://bit.ly/3BhnM1K

✅ στο pinterest ➡ https://bit.ly/3rKEq6T

✅ στο Youtube ➡ https://bit.ly/3HMnJh1

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *