Διεθνείς Ειδήσεις Ειδήσεις Ελλάδα Νομός Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εμμανουήλ Φράγκος: Κρατική ευθύνη υποστήριξη των Ελλήνων αγροτών με τεχνολογία αιχμής

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», έλαβε την
απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, σχετικά με την ερώτηση που είχε
καταθέσει ο Ευρωβουλευτής για την πρόσβαση των Ελλήνων μικροκληρούχων στην
αγροτεχνολογία.
Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Γεωργίας επισημαίνει ότι οι δράσεις και οι παροχές της
Επιτροπής για το εν λόγω ζήτημα, βάσει της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, θέτουν
ως προϋπόθεση ότι κάθε Κράτος Μέλος πρέπει να βελτιώσει τη λειτουργία του οικείου
συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), ώστε να αυξηθούν οι ροές γνώσεων
και να διασφαλιστεί ότι οι φορείς του AKIS συνεργάζονται για την παροχή συμβουλών,
πληροφοριών και υπηρεσιών καινοτομίας στους γεωργούς. Επιπλέον, τα περισσότερα Κράτη
Μέλη έχουν δημιουργήσει στοχευμένα εργαλεία στήριξης των αγροτών για να υιοθετήσουν
καινοτόμες αγροτεχνολογικές εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους, την
ώρα που η Ελλάδα σπρώχνει τους αγρότες στην απαξίωση.

Πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι στο κατά πόσον η Ελλάδα θα αξιοποιήσει και θα
επενδύσει στο μέλλον του Έλληνα γεωργού. Ο Εμμανουήλ Φράγκος τονίζει πως το χάσμα
μεταξύ Ελλήνων αγροτών και των αγροτών άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορεί να αμβλυνθεί, εάν οι πολιτικές που εφαρμόσει η επόμενη ελληνική κυβέρνηση δεν είναι
προς το συμφέρον του Έλληνα αγρότη και, συνεπώς, προς το εθνικό αγροτικό μας συμφέρον.
*Επισυνάπτεται η ερώτηση του Ευρωβουλευτή, καθώς και η απάντηση του αρμόδιου
Επιτρόπου.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000859/2023
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Εμμανουήλ Φράγκος (ECR)
Θέμα: Μικροί κλήροι στην Ελλάδα και αγροτεχνολογία
Ευφυής γεωργία, διαδίκτυο-των-πραγμάτων, γεωργία ακριβείας, ρομποτική/αυτοματοποίηση, drones
και δορυφόροι, κάθετη γεωργία παρέχουν ευκαιρίες μεσιστοποίησης της παραγωγής, χωρίς γενετικές
τροποποιήσεις στο φυτό, ούτε πρόσθετα αμφιβόλου ποιότητας λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα.
Η πρόκληση να υιοθετήσουν περισσότεροι αγρότες καινοτόμο αγροτεχνολογία, μέσα από καλύτερη
συνεργασία με το κράτος, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, είναι σημαντική για
τους μικροκληρούχους, που όμως δύσκολα μπορούν να επωμιστούν το κόστος.
Τα κράτη μέλη με τους μεγαλύτερους κλήρους έχουν πλεονέκτημα για την υιοθέτηση μεθόδων
αγροτεχνολογίας, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το εισοδηματικό χάσμα.
Ενδεικτικά, έρευνα της National Farmers Union στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύει ως προβλήματα
την έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης (46%), την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση (30%),
την αβεβαιότητα για το μέλλον (17%) και τις προκλήσεις των αλυσίδων εφοδιασμού (7%).1
Η τεχνολογία καλπάζει παρέχοντας ευκαιρίες μεγιστοποίησης του εισοδήματος και της παραγωγής
ποιοτικών τροφίμων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των αγροτών με οποιαδήποτε κατάρτιση στην
αγροτεχνολογία είναι 6,7%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος προσεγγίζει το 25%, και στην Ολλανδία
φτάνει το 80%.

 1. Καθώς, σαφώς, η συνεργασία μεταξύ αγροτών θα ήταν απαραίτητη για τη μείωση του κόστους
  προμήθειας τέτοιων τεχνολογιών, ποιον τρόπο συνιστά η Επιτροπή προκειμένου οι Έλληνες
  αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες καλές πρακτικές πανευρωπαϊκά;
 2. Καθώς το κόστος αποτελεί εμπόδιο για όλους τους αγρότες, σκοπεύει η Επιτροπή να
  σχεδιάσει/προωθήσει ευνοϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο άτοκος δανεισμός και η συμβολή
  στην αγορά εργαλείων, στο πλαίσιο πολυμερών κοινοτήτων γνώσης;
  1 https://www.ypaithros.gr/m-bretania-monodromos-ayksisi-paragogikotitas-prostasia-periballontosagrotexnologia/

EL
E-000859/2023
Απάντηση του κ. Wojciechowski
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 1. Για τη στήριξη της συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας και την επιτάχυνση της διάδοσης
  γνώσεων, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) χρηματοδοτεί επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚAGRI1 με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομιών «από τη βάση προς την κορυφή». Στο πλαίσιο των
  επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα έργα ΕΣΚ, καθώς
  και εργαστήρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις διαμεσολάβησης και εξατομικευμένες δημοσιεύσεις
  μέσω ειδικού δικτυακού τόπου του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ2
  για την ενίσχυση της
  ανταλλαγής γνώσεων και της διάδοσης ορθών πρακτικών.
  Στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ 2023-2027, κάθε κράτος μέλος πρέπει να βελτιώσει
  τη λειτουργία του οικείου συστήματος γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), ώστε να
  αυξηθούν οι ροές γνώσεων και να διασφαλιστεί ότι οι φορείς του AKIS συνεργάζονται για την
  παροχή συμβουλών, πληροφοριών και υπηρεσιών καινοτομίας στους γεωργούς.
 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη και με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων. Η
  Ελλάδα έχει δημιουργήσει χρηματοδοτικό μέσο εγγυήσεων και μικροδανείων στο πλαίσιο του
  προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη βιώσιμων έργων στον τομέα της γεωργίας.
  Παρόμοια εργαλεία περιλαμβάνονται επίσης στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Τα
  χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και να
  στηρίζουν τμήματα μη παραγωγικών έργων με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης.
  Ανάλογα με τις ανάγκες, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν σημαντικά το
  πληρωτέο επιτόκιο στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να
  προσφέρουν άτοκα δάνεια3
  . Πέραν των επενδύσεων και της στήριξης εγκατάστασης, το νομικό
  πλαίσιο θα επιτρέψει επίσης, μεταξύ άλλων, τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων για παρεμβάσεις
  συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων.
  1 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (ΕΣΚ-AGRI).
  2 https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en
  3 https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/eafrd-loan-fund-agriculture-friuli-venezia-giulia-italy

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ:

✅ στο Google News ➡ https://bit.ly/3sDaa

✅ στο Facebook ➡ https://bit.ly/3Jrx5P

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *