Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος

Δήμος Χαλκηδόνος: Πρόσκληση 31 ης Συνεδρίασης 2022 Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους Επικεφαλής των Παρατάξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις
31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα Λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθν. Αντίστασης στη Δ.Κ. Κουφαλίων», Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 782.258,30 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (Αρ. Μελέτης 91/2022, α/α διαγωνισμού στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 190852).
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 13 του υπ΄αριθ.1797 δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα ΑΓΧΙΑΛΟΥ και κατακύρωση του αποτελέσματος.
 3. Έγκριση των πρακτικών 1ου & 2ου σταδίου (αποσφράγιση δικαιολογητικών/τεχνική προσφορά & οικονομικών προσφορών) του διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος καθώς και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2022-2024» (Αρ. Διακήρυξης:215/11454/03-08-2022/ΑΔΑΜ:22PROC011077396 2022-08-09).
 4. Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
 5. Αποδοχή της ανάληψης της υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Χαλκηδόνος» και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 6. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Χαλκηδόνος», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας: 03
  «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών
  στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» το οποίο
  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
 1. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση απόρων και αδύναμων οικογενειών του Δήμου Χαλκηδόνος για τα Χριστούγεννα 2022.
 2. Κατάρτιση σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Χαλκηδόνος Ο.Ε. 2022.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Χαλκηδόνος 2021» Αρ. Μελ. 15/2021.
 4. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Χαλκηδόνος.
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αρ.378 αγροτεμαχίου, έκτασης 4.125 τ.μ., Κοινότητας Ν. Μεσημβρίας της ΔΕ Αγ. Αθανασίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *