Ανακοινώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Νομός Θεσσαλονίκης

Έκτακτη Μεταφορά Ημέρας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Λόγω Αργίας στο Νομό Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ 2ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ «Έκτακτη μεταφορά ημέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών λόγω αργίας»

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η /19-03-2024
Αριθμ. Απόφασης 9/19-03-2024

Στη Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, (ΦΕΚ 230/Α΄/14-12-2022, ΦΕΚ 99/Υ.Υ.Ο.Δ./09-02-2023), του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.: 1277/15-03-2024 έγγραφης πρόσκλησης του κ. Γρηγόρη Κωτσόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 15-03-2024, σε όλα τα μέλη. Στη συνεδρίαση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Θ., διαπιστώθηκε η παρουσία, μέσω τηλεδιάσκεψης , έντεκα (11) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, 3) ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, 4) ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5) ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6) ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9) ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 10) ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 11) ΔΕΡΕΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 12) ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 13) ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Θ Τσινιάνης Εμμανουήλ , ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με βαθμό B’. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και το θέμα, όπως αυτό αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, και εκφώνησε το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έκτακτη μεταφορά ημέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών λόγω αργίας» και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την με αρίθμ. πρωτ. 1105/13-03-2024 εισήγηση του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκτακτη μεταφορά ημέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών λόγω αργίας»
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Α΄), «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών
  Αγορών , απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρα 39,
  40 « Σύσταση και αρμοδιότητες φορέων Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης , 42 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου»
 3. Ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 5003/2022 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου», παρ. η «……. αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τον ν.4849/2021»
 4. Τη με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 335/01-02-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 99/Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-2023).
 5. Τη με αριθμ. 91264/26-6-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί “Έγκρισης κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης” (ΦΕΚ 4168/Β΄/28-6-2023)
 6. Τη με αριθμ. 379339(1856) 28-6-2023 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί ορισμού Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
 7. Τις διατάξεις του Ν.4849/2022 (ΦΕΚ 207/Α΄), «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
 8. Ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α), με τις οποίες ορίζεται, ότι «Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας.
  Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Σελίδα 3 από 5 Θεσσαλονίκης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργούν»,
 9. Το με αριθμ. οικ.519/12-02-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τους αρμόδιους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μας αποστείλουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις σύμφωνη γνώμη, αναφορικά με την έκτακτη μεταφορά λειτουργίας των λαϊκών αγορών χωρικής τους αρμοδιότητας.
 10. Τα με αριθμ. 4048/24/13-02-2024 και 2900/14-02-2024 των Σωματείων «Ομόνοια» και
  «Μακεδονία» αντίστοιχα με τα οποία αιτούνται τη μεταφορά ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών των οποίων η λειτουργία συμπίπτει με την αργία της 25ης Μαρτίου 2024.
 11. Τα έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 2448/14-02-2024 από το Δήμο Βόλβης, 2827/27-02-2024 του Δήμου Δέλτα και 4300/04-03-2024 του Δήμου Ωραιοκάστρου , καθώς και τα από 13-02-2024 και 12-03-2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Θερμαϊκού και την 145/11-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΩΩΡ5-Ο4Ο) Απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τα οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της / των λαϊκών αγορών χωρικής τους αρμοδιότητας.
 12. Τα έγγραφα με αριθμ. Πρωτ. 8377/16-02-2024 του Δήμου Παύλου Μελά και 12881/27-02-2024 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, καθώς και το από 19-02-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, περί μη παροχής σύμφωνης γνώμης για τη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας λαϊκής αγοράς χωρικής τους αρμοδιότητας , και συγκεκριμένα για τις Λαϊκές Αγορές “ Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ”, “ΝΕΑΠΟΛΗΣ” , “ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ” .
 13. Τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός και εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα της Δευτέρας (ημέρα αργίας της 25ης Μαρτίου 2024), για τις οποίες προτείνεται η μεταφορά λειτουργίας τους, όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 14. Το γεγονός των ιδιαιτέρων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθώς και του ενδεχομένου πιθανής γειτονικής συνλειτουργίας λαϊκών αγορών κατά την ημέρα της Τρίτης 26 Μαρτίου 2024.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης: την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν την ημέρα της Δευτέρας , προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν την Τρίτη 26/3/2024 , λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου 2024, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ (ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν σχετικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει β) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» ΦΕΚ 230-Α/14-12-2022, γ) Την με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 335/ 1-2-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ΦΕΚ 99/Υ.Ο.Δ.Δ/9-2-2023) και δ) την με αρ. Πρωτ. οικ. 964/05-03-2024 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί ορισμού γραμματέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν την ημέρα της Δευτέρας , προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν την Τρίτη 26/3/2024 , λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου 2024, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ _____ (ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης).

Σύμφωνα με την αρίθμ. Πρωτ. 1105/13-03-2024 εισήγηση του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Θ. η παρούσα Απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γρηγόρης Κωτσόπουλος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας Εμμανουήλ Τσινιάνης

Διαβάστε επίσης: Δ. Κορδελιού Ευόσμου: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Τις Εκδηλώσεις Τίμησης Αθλητών/Τριων Του Δήμου

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ στο Google News, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *