Ανακοινώσεις του Δήμου Χαλκηδόνος Δήμος Χαλκηδόνος Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνας Τοπικά νέα Δήμου Χαλκηδόνος

Δ. Χαλκηδόνος: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τα ΚΕΠ του Δήμου

Δ. Χαλκηδόνος: Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της διαδικασίας απευθείας του Άρθρου 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δ. Χαλκηδόνος».

Ο Δήμος Χαλκηδόνος, πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη Σύμβαση για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ » , συνολικού προϋπολογισμού 59.999,08 € + 14.399,78 € για Φ.Π.Α.=74.398,85 €.

Η Διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 και  κριτήριο ανάθεσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσκεκλημένους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα (α/α καταχώρησης διαγωνισμού 206707).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  28/03/2024ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 29/03/2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09: 00 π.μ.

ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Συνημμένα:

Διαβάστε επίσης: Απεβίωσε Ο Πρώην Δήμαρχος Μενεμένης Παναγιώτης Γαβριηλίδης

Ακολουθήστε το ΣυνΔΗΜΟΤΗ στο Google News, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Pinterest

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *